Algemeen
Mariska Brouwer Coaching is opgericht door Mariska Brouwer, gevestigd aan de Zwarteweg 121, in Aalsmeer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82829829. Mariska Brouwer Coaching richt zich op het coachen en begeleiden van kinderen en hun ouders. 

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Mariska Brouwer Coaching. Zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. In verband met de privacy wetgeving wordt er voorafgaand aan een coachtraject een eenvoudige overeenkomst opgesteld. Met ondertekening van de overeenkomst, wordt tevens ook akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden.

Toestemming begeleiding
Voor kinderen onder de 16 jaar oud dienen -indien van toepassing- beiden gezaghebbende ouders akkoord te gaan met de coaching. De opdracht gevende, gezaghebbende, ouder zorgt ervoor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding. Hij/zij gaat er daarmee mee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaar maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Mariska Brouwer Coaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Regels rond een afspraak voor kinderen
De ouder/verzorger dient tijdens de coaching-sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na iedere sessie vindt er een korte overdracht plaats, waarin het kind kan vertellen of laten zien wat het heeft gedaan of gemaakt. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. het kind uitvoerig en naar eerlijkheid besproken en volgt een verslag per mail. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of een andere soort hulpverlening.

Vertrouwelijkheid
Mariska Brouwer Coaching verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken wordt tijdens de coaching of in het kader daarvan. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger. Mariska Brouwer Coaching is verplicht zich te houden aan de meldcode kindermishandeling en de meldcode huiselijk geweld.

Verhindering
Bij afmelding tenminste 24 uur voorafgaand aan de afspraak, vervalt de sessie niet en wordt deze in overleg verplaatst naar een ander moment. Bij afmelding korter dan 24 uur van te voren, dan wel een ‘no-show’ vervalt de sessie. Uitzonderingen worden eventueel besproken. Het tijdig verplaatsen van de afspraak is natuurlijk mogelijk, dit kan telefonisch of per e-mail. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon niet opgenomen, ouders kunnen natuurlijk de voicemail inspreken.

Tarieven
Het tarief voor een coachingstraject bij Mariska Brouwer Coaching is inclusief BTW. Tariefswijzigingen worden minimaal een maand van tevoren aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Indien meer tijd nodig is (langer dan een kwartier) wordt in overleg een aparte afspraak gemaakt op basis van het uurtarief ad € 125,-.

Betalingsvoorwaarden
Mariska Brouwer Coaching werkt met trajecten welke vooraf worden gefactureerd. Het totaalbedrag dient binnen 14 dagen voldaan te zijn op rekeningnummer NL23KNAB0508267269 t.n.v. Mariska Brouwer Coaching onder vermelding van het factuurnummer. Het is mogelijk om in termijnen te betalen, dit kan bij aanmelding kenbaar worden gemaakt. Indien er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, kan de coaching niet van start gaan c.q. vervolgd worden.

Aansprakelijkheid
De begeleiding door Mariska Brouwer Coaching is oplossingsgericht, zonder de oplossing dan wel het resultaat te kunnen garanderen. Een en ander is afhankelijk van de inspanning van ouders en/of kind en dit proces zal ook na afronding van een traject verder gaan. Mariska Brouwer Coaching is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Mariska Brouwer Coaching. Vergoeding aan het kind en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Mariska Brouwer Coaching.

Auteursrecht
Niks uit de trajecten of online programma's mag zonder expliciete toestemming gekopieerd worden en is in eigendom van Mariska Brouwer Coaching.

Klachtenregeling
Mariska Brouwer Coaching spant zich in om ieder kind en de ouders zo goed mogelijk te begeleiden. Echter kan het voorkomen dat ouders/ verzorgers toch niet tevreden zijn. Indien dit het geval is, kan dit gecommuniceerd worden met Mariska Brouwer, waarna gezamenlijk wordt gezocht naar een oplossing.


Algemene voorwaarden

Mariska Brouwer Coaching